WSPARCIE DLA

CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

 

ZOBACZ WIĘCEJ
STATUT FUNDACJI

Postanowienia ogólne

§1.

Fundacja pod nazwą FUNDACJA GLOBAL PEOPLE, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatora Kancelarię Liderio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 02-001 Aleje Jerozolimskie 81), posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 569-16-88-147 oraz numer REGON: 130855583, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096500, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Tomasza Zdzisława Smolińskiego, zwana dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Pawła Kurcińskiego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Bonifraterskiej 8/99 w Warszawie, w dniu 21 listopada 2016 r., za numerem Rep. A nr 7934/2016, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§2.

 1. Fundację powołuje się na czas nieokreślony.
 2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i instytuty oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także łączyć się z innymi fundacjami, tworzyć lub przystępować do spółek handlowych, stowarzyszeń, izb gospodarczych i innych organizacji.


§3.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

§4.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Spraw Wewnętrznych.

 

 

 

Cele i zasady działania Fundacji

§5.

Celem fundacji jest:

 1. udzielanie cudzoziemcom wsparcia na terytorium RP;
 2. pomoc społeczna umożliwiająca cudzoziemcom i ich rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
 3. reprezentacja cudzoziemców w procesie legalizacji ich pobytu;
 4. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej cudzoziemców zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. prowadzenie poradnictwa i doradztwa cudzoziemcom i ich rodzinom;
 6. działalność na rzecz cudzoziemców;
 7. działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i otwartego, zapobieganie przejawom nietolerancji, dyskryminacji i rasizmowi oraz propagowanie postaw obywatelskiej aktywności o odpowiedzialności zarówno w Polsce i za granicą;
 8. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 9. promocja i organizacja wolontariatu;
 10. aktywizacja zawodowa bezrobotnych, wyrównanie szans na rynku pracy oraz działalność na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy.

 

 

 

Majątek i dochody Fundacji

§ 6.

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500, 00 zł (słownie: pięćset złotych), wpłacony przez Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§7.

 1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być uszczuplony bez zgody Fundatora. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów.
 2. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji w sposób dozwolony prawem, w tym na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach.

 

§ 8.

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji, subwencji oraz grantów,
 • dochodów uzyskiwanych ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku Fundacji,
 • odsetek bankowych,
 • dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 • dochodów uzyskiwanych w ramach 1% podatku dochodowego przekazywanego organizacjom pożytku publicznego.

 

§ 9.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych i nie majątkowych, w tym nabywania i zbywania nieruchomości składa Zarząd Fundacji zgodnie ze sposobem reprezentacji.
 2.  W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 3. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 

§10.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§11.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2017 r.

 

§12.

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań finansowych Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

 

Organy Fundacji

§13.

Organami Fundacji jest:

 1. Fundator;
 2. Zarząd Fundacji – zwany Zarządem;
 3. Rada Fundacji – zwana Radą.

 

 

 

Fundator
§14.

 1. Fundator jest organem stanowiącym w Fundacji i składa się z Fundatora Kancelarii Liderio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – reprezentowanej przez Prezesa Zarządu- Tomasza Zdzisława Smolińskiego.
 2. Do kompetencji Fundatora należy:
 • ustalenie organizacji wewnętrznej Fundacji;
 • zmiana Statutu Fundacji;
 • ocena realizacji celów Fundacji;
 • wytyczanie programów działania;
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
 • wyrażanie zgody na powołanie oddziału Fundacji, filii, instytutu, przedstawicielstw w kraju i za granicą, a także na łączenie się Fundacji z innymi fundacjami, tworzenie lub przystępowanie Fundacji do spółek handlowych, stowarzyszeń, izb gospodarczych i innych organizacji.
 1. Zebrania Zgromadzenia Fundatorów organizowane są przynajmniej jeden raz w roku w terminach ustalonych przez Fundatora.
 2. Zgromadzenia Fundatorów zwoływane są z inicjatywy z Fundatora lub Członków Zarządu lub Przewodniczącego Rady. Zaproszenia na posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów powinny być wysłane przez Zarząd pocztą albo w formie pisemnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Decyzje Zgromadzenia Fundatorów podejmowane są w drodze pisemnej uchwały.

 

 

 

Zarząd Fundacji
§ 15.

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jeden) do 3 (trzech) członków powoływanych przez Radę Fundacji na 5 letnią kadencję, po upływie której każdy z członków Zarządu może być powołany na koleją kadencję.
 2. Fundator może zostać powołany do Zarządu.
 3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku upływu kadencji, rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu.
 4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
 5. Liczba kadencji członków Rady i Zarządu jest nieograniczona.

 

§ 16.

 1. Fundator może w każdym czasie odwołać Zarząd lub każdego z jego członków.
 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

 

§ 17.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 • realizowanie kierunków działania;
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 • zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
 • tworzenie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
 • opracowywanie regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
 • przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;
 • udzielanie prokury,
 • podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

§18.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest:

 • w przypadku Zarządu jednoosobowego - powołany członek Zarządu;
 • w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

§ 19.

 1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
 2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku i zwoływane są przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji.
 4. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, w formie zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków, co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 5. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na  posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, w tym w postaci elektronicznej, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

§ 20.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy lub pełnić funkcję na podstawie mianowania czy umowy cywilnoprawnej.

 

 

 

Rada Fundacji

§ 21.

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z 3 (trzech) członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków Rady powołuje Fundator.
 4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 • dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • odwołania albo rezygnacji,
 • śmierci członka Rady.
 1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

 

§ 22.

 1. Do zadań Rady Fundacji należy:
 • nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 • zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 • opiniowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 • opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.
 1. Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
 • żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 • żądania od Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
 • kontroli w każdym czasie ksiąg i dokumentów Fundacji oraz żądania złożenia wyjaśnień przez członków organów Fundacji lub jej pracowników.


§ 24.

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie. Zaproszenia na posiedzenie Rady powinny być wysłane pocztą lub za pomocą poczty elektronicznej, w formie zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego Rady.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Osoba prawna będąca członkiem Rady reprezentowana jest na jej posiedzeniach przez członka władz tej osoby prawnej zgodnie z zasadami jej reprezentacji lub upoważnionego do tego pełnomocnika.
 8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

 

 

 

Zmiana Statutu

§ 25.

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator.

 

 

 

Zmiana celu Fundacji

§ 26.

Fundator uprawniony jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

 

 

 

Połączenie z inną fundacją

§27.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji chyba, że obie łączące się fundacje wyrażą na to zgodę w formie uchwał Zgromadzenia Fundatorów podjętej jednomyślnie.

 

§28.

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.

 

 

 

Likwidacja Fundacji

§29.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.
 3. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatora.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji.

 

 

 

Postanowienia końcowe

§30.

 1. Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 
KONTAKT

FUNDACJA GLOBAL PEOPLE

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Tel: 22 231 82 71 / 724 300 100
e-mail: fundacja@globalbp.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000671051
NIP: 701-067-90-95, REGON: 366932540

MASZ PYTANIA?