WSPARCIE DLA

CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

 

ZOBACZ WIĘCEJ
O FUNDACJI

Pragniemy zapewnić bezpieczeństwo prawne cudzoziemcom chcących legalnie przebywać na terytorium Polski. Tworzymy dla nich indywidualny program integracji, udostępniamy pomoc społeczną, opiekę medyczną, prawo do edukacji w Polsce, a także wspieramy w procesie rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Organizujemy zbiórki dla najbardziej potrzebujących, pomagamy w ubieganiu się o wsparcie socjalne, organizujemy spotkania oraz szkolenia mające na celu zwiększanie świadomości cudzoziemców w zakresie ich praw i obowiązków.

 

 

Cele realizowane przez fundację:

  • udzielanie cudzoziemcom wsparcia na terytorium RP;
  • pomoc społeczna umożliwiająca cudzoziemcom i ich rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych;
  • reprezentacja cudzoziemców w procesie legalizacji ich pobytu na terytorium RP;
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej cudzoziemców zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • prowadzenie poradnictwa i doradztwa cudzoziemcom i ich rodzinom;
  • działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i otwartego, zapobieganie przejawom nietolerancji, dyskryminacji rasizmowi;
  • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
    promocja i organizacja wolontariatu;
  • aktywizacja zawodowa bezrobotnych, wyrównanie szans na rynku pracy oraz działalność na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy.

 

 

Fundatorem fundacji jest Kancelaria Liderio Sp. z o.o. współdziałająca z fundacją w zakresie obsługi prawnej.

 
KONTAKT

FUNDACJA GLOBAL PEOPLE

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Tel: 22 231 82 71 / 724 300 100
e-mail: fundacja@globalbp.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000671051
NIP: 701-067-90-95, REGON: 366932540

MASZ PYTANIA?